YOUR SMARTSTORE-ONLINE KOKOPELLIKOKOPELLI

Hartelijk welkom

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper: de rechtspersoon die producten op afstand aanbiedt via de webshop www.kokopelli.nl;
Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Dag: kalenderdag;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij een door de ondernemer georganiseerd systeem, ten doeleinde verkoop aan consumenten op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, enkel gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken die de verkoper en consument in staat stellen de overeenkomst aan te gaan zonder daarvoor in één en dezelfde ruimte aanwezig te zijn;

2. Verkoper

V.O.F. Kokopelli
Warmoesstraat 12
1012 JD Amsterdam
(cash envelops are to be send to this address)

Postbus 757
2003 RT Haarlem
(business related post, is to be send to this address)

Telephone: +31 (0) 20 4217000
E-mail: info@kokopelli.nl

Kamer van Koophandel nummer: 33287315
Bank: ABN-AMRO
Rekeningnummer: 44.35.21.417
VAT: NL 8058.91.791.B01
IBAN: NL81ABNA0443521417
Swift/BIC: ABNANL2A

3. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen verkoper en consument. De verkoper ziet er op toe dat de tekst voor de overeenkomst inzichtelijk is gemaakt voor de consument. De consument dient met de algemene voorwaarden in te stemmen voor de overeenkomst gesloten wordt.

4. Het Aanbod

Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Deze omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de consument mogelijk te maken.

Indien het aanbod een tijdelijke geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden plaats vindt wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.

De door de verkoper gebruikte afbeeldingen zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Mogelijke vergissingen in de omschrijvingen en afbeeldingen in het aanbod binden de verkoper niet.

Elk aanbod bevat voldoende informatie zodat de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod verbonden zijn. Dit betreft:

−    de prijs inclusief belastingen
−    de kosten van verzending
−    het van toepassing zijn van het herroepingsrecht
−    de wijze van betaling, levering en de uitvoering van de overeenkomst
−    de manier waarop, voor het sluiten van de overeenkomst, de consument de door hem voor de verkoop verstrekte gegevens kan controleren en herstellen

5. De Overeenkomst

Het gebruik van de website, het plaatsen van bestellingen daarop en het aangaan van overeenkomsten met de verkoper is voorbehouden aan personen van 18 jaar en ouder.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De verkoper verplicht zich de aanvaarding van de overeenkomst per email te bevestigen. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

De verkoper dient treffende maatregelen te nemen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgt voor een veilige webomgeving. De verkoper dient passende veiligheidsmaatregelen te treffen voor de elektronische betaling.
 
De verkoper kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en aan de feiten en factoren die nodig zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst ongedaan te maken is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

De consument kan te allen tijden op de website www.kokopelli.nl terecht voor de algemene voorwaarden, contactgegevens, de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, de service na aankoop en garanties.

6. Juridische Voorwaarden

Door het plaatsen van een bestelling bij Kokopelli accepteert u alle verantwoordelijkheden aangaande de legaliteit van de producten die naar u zullen worden toegezonden. Alle aangeboden producten zijn legaal in Nederland. Echter, we kunnen en zullen geen claims maken over de legale status van enig product in enig ander land, omdat het onmogelijk is om bij te blijven met de snel veranderende wetgeving aangaande deze producten in alle landen. We kunnen geen informatie verschaffen over de legale status van een product in uw land, vraag ons er daarom niet naar. De lijst met landen waarnaar wij niet verzenden, aangeboden op de verschillende product pagina’s, is niet toereikend noch uitputtend, er kunnen geen claims gemaakt worden op basis van de door ons verstrekte informatie. U accepteert de verantwoordelijkheid zelf uit te zoeken welke lokale wetten, import- en douaneregels en wetten er gelden voordat u een bestelling plaatst en u bevestigt dat het te importeren product legaal is in uw land. We moedigen het illegale gebruik  van onze producten niet aan. We adviseren u sterk om contact op te nemen met uw advocaat als u enige twijfels heeft over de legale status van een product.

Kokopelli maakt geen claims dat de informatie of producten op de website, toereikend of legaal is buiten Nederland. Alle informatie die door de Kokopelli wordt versterkt op deze website, via links naar of van andere websites, of door haar medewerkers over de telefoon, email of enige andere transmissie is puur en enkel bedoeld voor educatie en informatie doeleinden. Het mag niet geen geïnterpreteerd worden als een aanbeveling om specifieke actie te ondernemen. Het gebruik van informatie voor illegale doeleinden is op uw eigen risico.

De Kokopelli kan niet garanderen dat de informatie op haar website accuraat of up-to-date is.
De website mag niet worden bezocht, bekeken of anderszins ontvangen in enig land of op enige locatie waar dat op enige wijze kan of zal aangemerkt worden als zijnde een inbreuk op enige wet of douane regelgeving.

7. Gezondheid

De Kokopelli maakt geen claims over onze producten aangaande het behandelen van ziektes, om te genezen, om te een ziekte te diagnostiseren of om ziektes tegen te gaan. Kokopelli biedt geen enkel medisch advies.

Wij raden u ten zeerste af om onze producten te nemen wanneer u last heeft van een hoge bloeddruk, hart aandoeningen, diabetes of enige andere gezondheidskwalen. Wij raden u ten zeerste af om onze producten te nemen wanneer u zwanger bent, borstvoeding geeft, MAO-remmers neemt, medicijnen of andere (voorgeschreven) medicatie neemt. Bestuur geen zware machine en rijd niet onder invloed van onze producten. Bij twijfel altijd een arts raadplegen en zijn advies opvolgen. Onze producten moeten bewaard worden buiten bereik van kinderen. Onze producten zijn niet geschikt voor consumptie door minderjarigen.

U neemt de volledige verantwoordelijkheid voor enig letsel dat u ten deel valt, schade die u aanricht, vervolging, verlies van winst of bedrijvigheid, verlies van producten of materiaal en verlies van eigendom ten gevolge van de aanschaf, de inname, het gebruik of het misbruik van producten van Kokopelli. Kokopelli, de eigenaren, medewerkers en consultanten kunnen op geen mogelijke wijze aansprakelijk worden gesteld of gehouden voor de handelingen van haar klanten.

8. Garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.